فایل های مربوط به گروه ( روانشناسی )

مبانی نظری اثربخشی آموزش مهارت­ های ادراکی – حرکتی و آموزش ریاضی بر بهبود عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی

توضیحات

مبانی نظری سبک تفکر و اتلاف وقت

توضیحات

مبانی نظری تیپ های شخصیتی و تعهد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری رابطه عوامل بیولوژیکی و عوامل اجتماعی با ماندگاری درمان اعتیاد

توضیحات

مبانی نظری رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با شادکامی و خودپنداره

توضیحات

مبانی نظری رابطه خودکارآمدی معلمان با پیشرفت تحصیلی و مهارت های هیجانی دانش آموزان

توضیحات

مبانی نظری شیوه های فرزندپروری و مهارت اجتماعی فرزندان

توضیحات

مبانی نظری اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با رویکرد اسلامی بر سلامت روان و سازگاری روانشناختی

توضیحات

مبانی نظری تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پرخاشگر

توضیحات

مبانی نظری عملکرد جنسی در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون و مقایسه آنها با مردان تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین

توضیحات

مبانی نظری اثربخشی آموزش مهارت های معنویت بر افسردگی و سبک های ابراز هیجان

توضیحات

مبانی نظری رابطه تیپ های شخصیتی نه وجهی انیاگرام و میزان وفاداری مشتریان

توضیحات

مبانی نظری مقایسه منبع کنترل، اضطراب مرگ و سبک مقابله با استرس بین مردان سرطانی و عادی

توضیحات

مبانی نظری تنیدگی اخلاقی و خودکارآمدی

توضیحات

مبانی نظری مشکلات رفتاری برون سازی شده و نگرش نسبت به مواد

توضیحات

مبانی نظری مقایسه سلامت روان گردشگران و بومیان

توضیحات

مبانی نظری توانایی تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی و تعارضات زناشویی در زنان بارور و نابارور

توضیحات

مبانی نظری حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، امیدواری و کیفیت زندگی در سالمندان

توضیحات