فایل های مربوط به گروه ( روانشناسی )

مبانی نظری تیپ های شخصیتی و تعهد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری اعتیاد و مواد مخدر

توضیحات

مبانی نظری رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با شادکامی و خودپنداره

توضیحات

مبانی نظری رابطه خودکارآمدی معلمان با پیشرفت تحصیلی و مهارت های هیجانی دانش آموزان

توضیحات

مبانی نظری اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با رویکرد اسلامی بر سلامت روان و سازگاری روانشناختی

توضیحات

مبانی نظری عملکرد جنسی در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون و مقایسه آنها با مردان تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین

توضیحات

مبانی نظری آموزش مهارت های معنویت، افسردگی و سبک های ابراز هیجان

توضیحات

مبانی نظری وفاداری مشتری (1)

توضیحات

مبانی نظری تنیدگی اخلاقی و خودکارآمدی

توضیحات

مبانی نظری نگرش نسبت به مواد مخدر

توضیحات

مبانی نظری توانایی تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی و تعارضات زناشویی در زنان بارور و نابارور

توضیحات

مبانی نظری توانمندسازی

توضیحات

مبانی نظری طرحواره درمانی

توضیحات

مبانی نظری اهمال کاری و حل مسأله

توضیحات

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

توضیحات

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی

توضیحات

مبانی نظری ریسک پذیری

توضیحات

مبانی نظری نگرش

توضیحات