فایل های مربوط به گروه ( روانشناسی )

مبانی نظری اعتیاد و مواد مخدر

توضیحات

مبانی نظری عملکرد جنسی در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون و مقایسه آنها با مردان تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین

توضیحات

مبانی نظری وفاداری مشتری (1)

توضیحات

مبانی نظری تنیدگی اخلاقی و خودکارآمدی

توضیحات

مبانی نظری نگرش نسبت به مواد مخدر

توضیحات

مبانی نظری توانایی تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی و تعارضات زناشویی در زنان بارور و نابارور

توضیحات

مبانی نظری توانمندسازی (1)

توضیحات

مبانی نظری طرحواره درمانی

توضیحات

مبانی نظری اهمال کاری (تعلل ورزی) (2)

توضیحات

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

توضیحات

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی (2)

توضیحات

مبانی نظری ریسک پذیری

توضیحات

مبانی نظری نگرش

توضیحات

مبانی نظری اضطراب

توضیحات

مبانی نظری سازگاری اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری سلامت روان

توضیحات

مبانی نظری ذهنیت فلسفی

توضیحات

مبانی نظری منبع کنترل

توضیحات