فایل های مربوط به گروه ( روانشناسی )

مبانی نظری تیپ های شخصیتی و تعهد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری اعتیاد و مواد مخدر

توضیحات

مبانی نظری رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با شادکامی و خودپنداره

توضیحات

مبانی نظری رابطه خودکارآمدی معلمان با پیشرفت تحصیلی و مهارت های هیجانی دانش آموزان

توضیحات

مبانی نظری اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با رویکرد اسلامی بر سلامت روان و سازگاری روانشناختی

توضیحات

مبانی نظری عملکرد جنسی در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون و مقایسه آنها با مردان تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین

توضیحات

مبانی نظری آموزش مهارت های معنویت، افسردگی و سبک های ابراز هیجان

توضیحات

مبانی نظری وفاداری مشتری (1)

توضیحات

مبانی نظری تنیدگی اخلاقی و خودکارآمدی

توضیحات

مبانی نظری نگرش نسبت به مواد مخدر

توضیحات

مبانی نظری توانایی تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی و تعارضات زناشویی در زنان بارور و نابارور

توضیحات

مبانی نظری توانمندسازی (1)

توضیحات

مبانی نظری طرحواره درمانی

توضیحات

مبانی نظری اهمال کاری (تعلل ورزی) (2)

توضیحات

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

توضیحات

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی (2)

توضیحات

مبانی نظری ریسک پذیری

توضیحات

مبانی نظری نگرش

توضیحات