فایل های مربوط به برچسب ( یادگیری سازمانی )

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی

توضیحات

پرسشنامه یادگیری سازمانی

توضیحات

پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی دنیسون

توضیحات

مبانی نظری یادگیری سازمانی

توضیحات