فایل های مربوط به برچسب ( یادگیری سازمانی )

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی

توضیحات

پرسشنامه یادگیری سازمانی

توضیحات

مبانی نظری موفقیت سازمانی (2)

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (36)

توضیحات

پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی

توضیحات

مبانی نظری یادگیری سازمانی

توضیحات

مبانی نظری موفقیت سازمانی (1)

توضیحات