فایل های مربوط به برچسب ( پرسشنامه کنترل )

پرسشنامه کنترل کلاس (ABCC)

توضیحات

پرسشنامه کنترل شغلی

توضیحات

پرسشنامه کنترل عواطف (ACS)

توضیحات

پرسشنامه کنترل سازمانی

توضیحات

پرسشنامه کنترل هیجانی راجر و نجاریان

توضیحات

پرسشنامه کنترل فکر

توضیحات

پرسشنامه کنترل هیجانی

توضیحات