فایل های مربوط به برچسب ( ورزشکار )

مبانی نظری آسیب های ورزشی

توضیحات

پرسشنامه اضطراب حالتي ورزشكاران

توضیحات

پرسشنامه ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ ورزﺷﮑﺎر

توضیحات

پرسشنامه سنجش جو ورزش

توضیحات