فایل های مربوط به برچسب ( مارک )

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت مارک

توضیحات

پرسشنامه خودنظارتی مارک اشنایدر

توضیحات

مبانی نظری رضایت از زندگی

توضیحات

مبانی نظری آیین رفتار حرفه ای

توضیحات

مبانی نظری جهت گيری مذهبی

توضیحات

مبانی نظری برند (نام تجاری)

توضیحات

مبانی نظری سازمان يادگيرنده

توضیحات

مبانی نظری نگرش دینی

توضیحات