فایل های مربوط به برچسب ( طرح واره ناسازگاری یانگ )

پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه (YSQ)

توضیحات