فایل های مربوط به برچسب ( ریسک پذیری )

پرسشنامه ریسک پذیری (16)

توضیحات

پرسشنامه ریسک پذیری (15)

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

توضیحات

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی فردی

توضیحات

پرسشنامه جو خلاقانه ایساکسن و اکوال

توضیحات

مبانی نظری ریسک پذیری

توضیحات

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه توسعه کارآفرینی آنتونیک و هیسریچ

توضیحات

مبانی نظری روحیه کارآفرینی

توضیحات

مبانی نظری سيستم های اطلاعاتی مالی

توضیحات

مبانی نظری کارآفرینی (3)

توضیحات

مبانی نظری ریسک پذیری

توضیحات