فایل های مربوط به برچسب ( راهبردهای یادگیری )

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات