فایل های مربوط به برچسب ( برانگیختگی )

پرسشنامه اختلال استرس پس از ضربه (سانحه) (PCL)

توضیحات

مبانی نظری برانگیختگی

توضیحات

مبانی نظری تکانشگری

توضیحات

پرسشنامه زمینه یاب ارزشی شوارتز

توضیحات