فایل ها

مرتب سازی بر اساس:

پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن

توضیحات

پرسشنامه رشد معنوی

توضیحات

پرسشنامه روحیه کارآفرینی مک کلاند

توضیحات

پرسشنامه بازارگرایی ادراکی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI)

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه الگوها یا مهارت های ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه نیاز به کسب موفقیت

توضیحات

پرسشنامه مربیگری میلر

توضیحات

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک (13)

توضیحات

پرسشنامه تعارض کار و خانواده (18)

توضیحات

پرسشنامه برنامه ریزی شغلی

توضیحات

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (MBI)

توضیحات

پرسشنامه ادراک برابر سازمانی استرون

توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کونوسکی (OCB)

توضیحات

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی

توضیحات