فایل ها

مرتب سازی بر اساس:

پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ)

توضیحات

پرسشنامه تعهد شغلی

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی اهواز

توضیحات

پرسشنامه انضباط اداری

توضیحات

مدیریت صنعتی

توضیحات

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

توضیحات

مدیریت دولتی گرایش استراتژیک

توضیحات

موضوع برای رشته مدیریت بازرگانی

توضیحات

علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

توضیحات

الهیات

توضیحات

علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

توضیحات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت تورنس (TTCT)

توضیحات

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (24)

توضیحات

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر

توضیحات

پرسشنامه اضطراب مرگ

توضیحات