پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

4000

کد پرسشنامه

 پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

50 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خرید 187 کیلو بایت doc 3,500 تومان