فایل های مربوط به گروه ( مبانی نظری )

مبانی نظری هوش استراتژیک، بکارگیری تئوری محدودیت و بهبود موقعیت رقابتی

توضیحات

مبانی نظری طرحواره درمانی و هراس اجتماعی بیماران دیابتی

توضیحات

مبانی نظری وفاداری مشتری، ادراک مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی و سنتی و اثربخشی سازمانی

توضیحات

مبانی نظری استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و توسعه کارآفرینی

توضیحات

مبانی نظری درک مفاهیم عددی با مهارت های ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی

توضیحات

مبانی نظری ویژگی های شخصیتی، سبک مدیریت مدیران و انگیزش شغلی

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تمرین مقاومتی با شدت کم در مقابل تمرین مقاومتی با شدت زیاد بر ساختار و عملکرد بطن چپ

توضیحات

مبانی نظری طراحی کارگاه آموزشی فنون کلاس داری و تأثیر آن بر مدیریت کلاس

توضیحات

مبانی نظری تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

توضیحات

مبانی نظری کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت مشتریان

توضیحات

مبانی نظری رهبری معنوی اسلامی و توانمندسازی کارکنان

توضیحات

مبانی نظری تأثیر رسانه های جمعی بر گسترش روحیه کارآفرینی

توضیحات

مبانی نظری کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی

توضیحات

مبانی نظری مطالعه تطبیقی در خصوص رتبه بندی شعب بانک ها

توضیحات

مبانی نظری اثربخشی گروه درمانی شناختی و رفتاری بر اهمال کاری و حل مسأله

توضیحات

مبانی نظری ابعاد سرمایه فکری و عملکرد مالی

توضیحات

مبانی نظری فراشناخت

توضیحات

مبانی نظری پیشرفت تحصیلی

توضیحات