فایل های مربوط به گروه ( مبانی نظری )

مبانی نظری فروش حضوری

توضیحات

مبانی نظری بازاریابی درونی

توضیحات

مبانی نظری مدیریت عملکرد

توضیحات

مبانی نظری فرآیند تصمیم خرید

توضیحات

مبانی نظری ارزش های پرسنلی

توضیحات

مبانی نظری عملکرد جنسی

توضیحات

مبانی نظری معنویت

توضیحات