فایل های مربوط به گروه ( مبانی نظری )

مبانی نظری کسری و فزونی صندوق

توضیحات

مبانی نظری باورهای ارتباطی

توضیحات

مبانی نظری اعتیاد و مواد مخدر

توضیحات

مبانی نظری جذب منابع بانکی

توضیحات

مبانی نظری تأثير خصوصی سازی خدمات پستی بر ميزان رضايت مندی مشتری در ادارات پست

توضیحات

مبانی نظری عملکرد جنسی در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون و مقایسه آنها با مردان تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین

توضیحات

مبانی نظری میزان آگاهی کشاورزان از کود کمپوست و متغیرهای مؤثر بر مصرف آن

توضیحات

مبانی نظری وفاداری مشتری (1)

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تغییر نام تجاری و جایگاه یابی مجدد بر ارزش ویژه برند

توضیحات

مبانی نظری کارآفرینی (2)

توضیحات

مبانی نظری رابطه بین نگرش به سیستم های حسابداری نقدی و تعهدی با کارت امتیازی متوازن (BSC)

توضیحات

مبانی نظری مهارت های ارتباطی مدیران و اثربخشی مهدکودک ها

توضیحات

مبانی نظری استفاده شهروندان از خدمات بانکداری الکترونیک

توضیحات

مبانی نظری استرس شغلی (2)

توضیحات

مبانی نظری تنیدگی اخلاقی و خودکارآمدی

توضیحات

مبانی نظری مقایسه تطبیقی سيستم حسابداری و بودجه بندی سنتی با GASB.34

توضیحات

مبانی نظری نقش شیش سیگما در کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت کاشی و سرامیک

توضیحات

مبانی نظری ساختار سازمانی (2)

توضیحات