فایل های مربوط به برچسب ( پیشینه تحقیق )

مبانی نظری بکارگیری تئوری محدودیت و بهبود موقعیت رقابتی

توضیحات

مبانی نظری اثربخشی آموزش مهارت­ های ادراکی – حرکتی و آموزش ریاضی بر بهبود عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی

توضیحات

مبانی نظری کیفیت خدمات ارائه شده و رضایت مشتریان

توضیحات

مبانی نظری رابطه بازارگرایی درونی با کیفیت زندگی کارکنان و کیفیت خدمات

توضیحات

مبانی نظری هوش استراتژیک مدیران و عملکرد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق

توضیحات

مبانی نظری رابطه سبک مدیریت و ساختار سازمانی با سکوت سازمانی

توضیحات

مبانی نظری سبک تفکر و اتلاف وقت

توضیحات

مبانی نظری سیستم اطلاعاتی TPS و باورهای ارتباطی کارکنان

توضیحات

مبانی نظری آگاهی مدیران از مدیریت عملکرد و عملکرد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری تیپ های شخصیتی و تعهد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری فن آوری اطلاعات و سرمایه فکری

توضیحات

مبانی نظری رابطه عوامل بیولوژیکی و عوامل اجتماعی با ماندگاری درمان اعتیاد

توضیحات

مبانی نظری رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با شادکامی و خودپنداره

توضیحات

مبانی نظری عوامل موثر بر جذب سپرده های بانکی

توضیحات

مبانی نظری فروش حضوری و فرآیند تصمیم خرید مشتریان

توضیحات

مبانی نظری رابطه انگيزش شغلی و سبك های تصميم گيری با چابكی سازمانی

توضیحات

مبانی نظری رابطه خودکارآمدی معلمان با پیشرفت تحصیلی و مهارت های هیجانی دانش آموزان

توضیحات