فایل های مربوط به برچسب ( پیشگامی )

پرسشنامه گسترش روحیه کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه توسعه کارآفرینی آنتونیک و هیسریچ

توضیحات

مبانی نظری کارآفرینی (3)

توضیحات