فایل های مربوط به برچسب ( نظریه نیویل و سایمون )

مبانی نظری اهمال کاری (تعلل ورزی) (2)

توضیحات

مبانی نظری حل مسأله

توضیحات