فایل های مربوط به برچسب ( معنویت )

پرسشنامه معنویت در محیط کار (35)

توضیحات

پرسشنامه فضای کاری معنوی ميليمن و همکاران

توضیحات

پرسشنامه گرایش به معنویت

توضیحات

پرسشنامه معنویت محیط کاری (14)

توضیحات

مبانی نظری اثربخشی آموزش مهارت های معنویت بر افسردگی و سبک های ابراز هیجان

توضیحات

مبانی نظری معنویت در محیط کار

توضیحات

مبانی نظری رشد معنوی

توضیحات