فایل های مربوط به برچسب ( مدیریت عملکرد )

مبانی نظری آگاهی مدیران از مدیریت عملکرد و عملکرد سازمانی

توضیحات

موضوع برای رشته مدیریت عملکرد

توضیحات

پرسشنامه مدیریت عملکرد

توضیحات

مبانی نظری عملکرد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری مدیریت عملکرد

توضیحات