فایل های مربوط به برچسب ( تعاریف مالیات )

پرسشنامه مشکلات استرداد مالیاتی

توضیحات

پرسشنامه عملکرد استرداد مالیاتی

توضیحات

پرسشنامه چالش های استرداد مالیاتی

توضیحات

پرسشنامه عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی

توضیحات

مبانی نظری مالیات و جرایم مالیاتی

توضیحات

مبانی نظری فرار مالیاتی

توضیحات