فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

جو اخلاقی ویکتور و کولن

توضیحات

پرسشنامه رشد معنوی

توضیحات

پرسشنامه روحیه کارآفرینی مک کلاند

توضیحات

رضایت زناشویی انریچ Enrich

توضیحات

بازار گرایی ادراکی

توضیحات

کیفیت خواب پیتزبورگ PSQI

توضیحات

ویژگی های شخصیتی NEO - FFI

توضیحات

الگوها/مهارتهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای

توضیحات

انگیزه پیشرفت تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه نیاز به کسب موفقیت

توضیحات

پرسشنامه مربیگری میلر miller

توضیحات

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک

توضیحات

تعارض کار-خانواده

توضیحات

پرسشنامه برنامه ریزی شغلی

توضیحات

فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (MBI)

توضیحات

ادراک برابر سازمانی استرون

توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کونوسکی

توضیحات

پرسشنامه اضطراب ریاضی (MARS-R)

توضیحات