فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

الگوها/مهارتهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای

توضیحات

انگیزه پیشرفت تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه نیاز به کسب موفقیت

توضیحات

پرسشنامه مربیگری میلر miller

توضیحات

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک (13)

توضیحات

پرسشنامه تعارض کار و خانواده (18)

توضیحات

پرسشنامه برنامه ریزی شغلی

توضیحات

فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (MBI)

توضیحات

ادراک برابر سازمانی استرون

توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کونوسکی

توضیحات

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی

توضیحات

پرسشنامه تيپ شخصيتي A, B فريدمن و روزنمن

توضیحات

پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس

توضیحات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (28)

توضیحات

پرسشنامه ارزش های اسلامی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی (33)

توضیحات