فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه مربیگری میلر

توضیحات

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک (13)

توضیحات

پرسشنامه تعارض کار و خانواده (18)

توضیحات

پرسشنامه برنامه ریزی شغلی

توضیحات

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (MBI)

توضیحات

پرسشنامه ادراک برابر سازمانی استرون

توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کونوسکی (OCB)

توضیحات

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه بهزیستی روان شناختی

توضیحات

پرسشنامه تيپ شخصيتی A و B فريدمن و روزنمن

توضیحات

پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس

توضیحات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات (24)

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (28)

توضیحات

پرسشنامه ارزش های اسلامی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی (33)

توضیحات

پرسشنامه اجرای فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه افسردگی بک (13)

توضیحات

پرسشنامه کنترل کلاس (ABCC)

توضیحات