فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه تست افسردگی بک

توضیحات

پرسشنامه کار آفرینی

توضیحات

پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI

توضیحات

پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

توضیحات

کیفیت زندگی کاری والتون

توضیحات

جو اخلاقی ویکتور و کولن

توضیحات

پرسشنامه رشد معنوی

توضیحات

میزان روحیه کار آفرینی مک کللند

توضیحات

رضایت زناشویی انریچ Enrich

توضیحات

بازار گرایی ادراکی

توضیحات

کیفیت خواب پیتزبورگ PSQI

توضیحات

ویژگی های شخصیتی NEO - FFI

توضیحات

الگوها/مهارتهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای

توضیحات

انگیزه پیشرفت تحصیلی

توضیحات

نیاز به کسب موفقیت

توضیحات

پرسشنامه مربیگری میلر miller

توضیحات

پرسشنامه میزان جذب منابع مالی در بانک

توضیحات

تعارض کار-خانواده

توضیحات