فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

رجحان شغلی آمابایل WPI

توضیحات

پرسشنامه امیدواری (امید به زندگی) میلر (33)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش

توضیحات

پرسشنامه مالکیت روانشناختی

توضیحات

حمایت سازمانی ادراک شده

توضیحات

پرسشنامه خلق و تسهیم دانش

توضیحات

عدالت سازمانی نیهوف و مورن

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (49)

توضیحات

سنجش ویژگی های شخصیتی کار آفرینان

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

توضیحات

پرسشنامه تست افسردگی بک

توضیحات

پرسشنامه کار آفرینی

توضیحات

پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

توضیحات