فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (49)

توضیحات

پرسشنامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی (20)

توضیحات

پرسشنامه افسردگی بک (21)

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

توضیحات

پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن

توضیحات

پرسشنامه رشد معنوی

توضیحات

پرسشنامه روحیه کارآفرینی مک کلاند

توضیحات

پرسشنامه بازارگرایی ادراکی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI)

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه الگوها یا مهارت های ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه نیاز به کسب موفقیت

توضیحات