فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

حمایت سازمانی ادراک شده

توضیحات

پرسشنامه خلق و تسهیم دانش

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (49)

توضیحات

پرسشنامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

توضیحات

پرسشنامه تست افسردگی بک

توضیحات

پرسشنامه کار آفرینی

توضیحات

پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

توضیحات

جو اخلاقی ویکتور و کولن

توضیحات

پرسشنامه رشد معنوی

توضیحات

پرسشنامه روحیه کارآفرینی مک کلاند

توضیحات

پرسشنامه بازارگرایی ادراکی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI)

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه الگوها یا مهارت های ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای

توضیحات