فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه اعتماد (20)

توضیحات

پرسشنامه آزمون اضطراب کتل CAQ

توضیحات

پرسشنامه تعهد شغلی

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی اهواز

توضیحات

پرسشنامه انضباط اداری

توضیحات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت تورنس (TTCT)

توضیحات

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (24)

توضیحات

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر

توضیحات

پرسشنامه اضطراب مرگ

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی (22)

توضیحات

پرسشنامه هوش اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع

توضیحات

پرسشنامه موقعیت رقابتی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)

توضیحات

پرسشنامه پاسخگویی

توضیحات

پرسشنامه ریسک پذیری

توضیحات