فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه تعهد شغلی

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی اهواز

توضیحات

پرسشنامه انضباط اداری

توضیحات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت تورنس (TTCT)

توضیحات

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (24)

توضیحات

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر

توضیحات

پرسشنامه اضطراب مرگ

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی (22)

توضیحات

پرسشنامه هوش اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع

توضیحات

پرسشنامه موقعیت رقابتی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)

توضیحات

پرسشنامه پاسخگویی (33)

توضیحات

پرسشنامه ریسک پذیری (16)

توضیحات

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA_R)

توضیحات

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ)

توضیحات