فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه نو آوری

توضیحات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس ( SS-A )

توضیحات

پرسشنامه رضایت شغلی JDI

توضیحات

پرسشنامه اعتماد

توضیحات

پرسشنامه آزمون اضطراب کتل CAQ

توضیحات

پرسشنامه تعهد شغلی

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی اهواز

توضیحات

پرسشنامه انضباط اداری

توضیحات

مهارت های اجتماعی

توضیحات

هوش سازمانی آلبرخت

توضیحات

خلاقیت تورنس (TTCT)

توضیحات

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (24)

توضیحات

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر

توضیحات

پرسشنامه اضطراب مرگ

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

توضیحات

پرسشنامه هوش اجتماعی

توضیحات