فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه خودافشایی

توضیحات

پرسشنامه بازاریابی داخلی (20)

توضیحات

پرسشنامه تعلق سازمانی

توضیحات

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک (21)

توضیحات

پرسشنامه تمایل به استفاده از خدمات بیمه ای

توضیحات

پرسشنامه زنجیره ارزش گردشگری

توضیحات

پرسشنامه انتظارات معلم

توضیحات

پرسشنامه سواد مالی

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی ناشی از آموزش

توضیحات

پرسشنامه کاهش هزینه‌های درمانی

توضیحات

پرسشنامه رفتار سرمایه گذاری

توضیحات

پرسشنامه اختلال استرس پس از ضربه (سانحه) (PCL)

توضیحات

پرسشنامه باور هراس گرینبرگ

توضیحات

پرسشنامه اضطراب جدایی کودکان (SASC)

توضیحات

پرسشنامه اختلال شخصیت افسرده (DPDI)

توضیحات

پرسشنامه انگیزه جوانان برای ترک سیگار غیرروزانه

توضیحات

پرسشنامه دلیل زندگی کردن برای نوجوانان (RFL-A)

توضیحات

پرسشنامه اختلال موکنی (MGH-HPS)

توضیحات