فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه تحول سیستم اداری

توضیحات

پرسشنامه خود شکوفایی

توضیحات

پرسشنامه حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA)

توضیحات

پرسشنامه باورهای زیبایی شناسی

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات

پرسشنامه فشار و اجتناب اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR)

توضیحات

پرسشنامه استرس هولمز و راهه

توضیحات

پرسشنامه اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری (SCBAI)

توضیحات

پرسشنامه ترس از سرطان

توضیحات

پرسشنامه اضطراب سلامت (خودبیمار انگاری)

توضیحات

پرسشنامه افکار خودآیند (ATC)

توضیحات

پرسشنامه شکوفایی (FS)

توضیحات

پرسشنامه نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی (COWD)

توضیحات

پرسشنامه اضطراب کودکان (SCAS) (دو نسخه والدین و کودکان)

توضیحات

پرسشنامه احساس پیری (APQ)

توضیحات

پرسشنامه خوردن وسواسی (CES)

توضیحات

پرسشنامه افکار اضطراب سخنرانی

توضیحات