فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه اضطراب جدایی در بزرگسالی

توضیحات

پرسشنامه روان شناسی رانندگی

توضیحات

پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ)

توضیحات

پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت

توضیحات

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

توضیحات

پرسشنامه شخصیت خودشیفته (خودشیفتگی) (NPI)

توضیحات

پرسشنامه وسواس فکری عملی فوا (OCI-R) (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (PCQ)

توضیحات

پرسشنامه تحمل ناکامی هارینگتون

توضیحات

پرسشنامه تکانشی بودن (IS)

توضیحات

پرسشنامه اختلال کمبود توجه سوانسون و نولان پلهام

توضیحات

پرسشنامه صداقت و راستگویی

توضیحات

پرسشنامه دستکاری و کندن پوست (SPS)

توضیحات

پرسشنامه گرایش به خودکشی (MAST)

توضیحات

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI)

توضیحات

پرسشنامه وسواس فکری عملی مادزلی

توضیحات

پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل براون

توضیحات

پرسشنامه اعتماد بین فردی

توضیحات