فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه افسردگی هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه اظطراب هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه شدت وابستگی به مواد

توضیحات

پرسشنامه مقیاس نشانگان مثبت ومنفی اسکیزوفرنی PANSS

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی (68)

توضیحات

پرسشنامه سبک های دلبستگی

توضیحات

پرسشنامه مقیاس دلبستگی برزگسالان ( RAAS)

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران CBI

توضیحات

پرسشنامه مقیاس تحمل پریشانیDTS

توضیحات

پرسشنامه نظام باورها (SBI-15R)

توضیحات

پرسشنامه نشانگان وابستگی به نیکوتین

توضیحات

پرسشنامه خودیاری ترک اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه نگرش به زندگی

توضیحات

پرسشنامه خودبازداری (SRS)

توضیحات

پرسشنامه وفاداری به مشتری

توضیحات

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه تفکر استراتژیک لیدکا (27)

توضیحات

پرسشنامه حل مشکلات خانواده

توضیحات