فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه )

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (32)

توضیحات

پرسشنامه حمایت سلزمانی ادراک شده

توضیحات

پرسشنامه نظام پیشنهادات

توضیحات

پرسشنامه پاسخگویی

توضیحات

پرسشنامه وسواس فکری جبری یل-براون (12)

توضیحات

پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه ( YSQ )

توضیحات

پرسشنامه هوش معنوی مولیسا (26)

توضیحات

پرسشنامه سبک تصمیم گیری

توضیحات

پرسشنامه خود آگاهی

توضیحات

پرسشنامه تعلل ورزی

توضیحات

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه تصویر بدنی

توضیحات

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

توضیحات

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت

توضیحات

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت HCOCQ

توضیحات

پرسشنامه شایستگی های حرفه ای

توضیحات

پرسشنامه وسواس یل-براون (اختلال بدریخت انگاری)

توضیحات

پرسشنامه افسردگی و اضطراب هامیلتون

توضیحات