فایل های مربوط به گروه ( سایر )

مبانی نظری تمایل به ترک خدمت

توضیحات

مبانی نظری جرات ورزی

توضیحات

مبانی نظری درس پژوهی

توضیحات

مبانی نظری مهارت های اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

توضیحات

مبانی نظری خودکارآمدی

توضیحات

مبانی نظری بیمه

توضیحات