فایل های مربوط به گروه ( روانشناسی )

مبانی نظری تحمل پریشانی

توضیحات

مبانی نظری قضاوت اخلاقی

توضیحات

مبانی نظری تئاتر درمانی

توضیحات

مبانی نظری کم رویی

توضیحات

مبانی نظری چشم انداز زمانی زیمباردو

توضیحات

مبانی نظری معنا درمانی

توضیحات

مبانی نظری مثبت اندیشی

توضیحات

مبانی نظری تعادل عاطفی

توضیحات

مبانی نظری خاطره پردازی

توضیحات

مبانی نظری انعطاف پذیری

توضیحات