فایل های مربوط به گروه ( روانشناسی )

مبانی نظری کمال گرايی

توضیحات

مبانی نظری تفکر انتقادی

توضیحات

مبانی نظری دلبستگی به خدا

توضیحات

مبانی نظری جهت گیری زندگی

توضیحات

مبانی نظری خودکارآمدی اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری هراس اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری سلامت معنوی

توضیحات

مبانی نظری معنادرمانی

توضیحات

مبانی نظری کنترل عواطف

توضیحات

مبانی نظری تعارضات زناشویی

توضیحات

مبانی نظری از خودبیگانگی

توضیحات

مبانی نظری هنجارهای اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه شخصيت کاليفرنيا (سازگاری اجتماعی)

توضیحات

مبانی نظری اختلالات شخصیتی

توضیحات

مبانی نظری خودافشایی

توضیحات

مبانی نظری هوش آزمایی

توضیحات

مبانی نظری تاب آوری

توضیحات

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

توضیحات