فایل های مربوط به گروه ( روانشناسی )

مبانی نظری تحمل پریشانی

توضیحات

مبانی نظری قضاوت اخلاقی

توضیحات

مبانی نظری تئاتر درمانی

توضیحات

مبانی نظری کم رویی

توضیحات

مبانی نظری چشم انداز زمانی زیمباردو

توضیحات

مبانی نظری معنا درمانی

توضیحات

مبانی نظری مثبت اندیشی

توضیحات

مبانی نظری تعادل عاطفی

توضیحات

مبانی نظری خاطره پردازی

توضیحات

مبانی نظری انعطاف پذیری

توضیحات

مبانی نظری گشتالت

توضیحات

مبانی نظری بدفهمی ریاضی

توضیحات

مبانی نظری اشتیاق شغلی

توضیحات

مبانی نظری اعتیاد به کار

توضیحات

مبانی نظری هوش سیال

توضیحات

مبانی نظری مشکلات خواندن

توضیحات

مبانی نظری آموزش حافظه کاری

توضیحات

مبانی نظری هرزه نگاری (پورنوگرافی)

توضیحات