فایل های مربوط به گروه ( مدیریت )

مبانی نظری اخلاق کار (اداری)

توضیحات

مبانی نظری تجارت الکترونیک (1)

توضیحات

مبانی نظری جرم شناسی

توضیحات

مبانی نظری اوقات فراغت

توضیحات

مبانی نظری خرید ناگهانی (برنامه ریزی نشده)

توضیحات

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای (رابطه مند)

توضیحات

مبانی نظری مشارکت سازمانی

توضیحات

مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی

توضیحات

مبانی نظری راهبردهای مقابله ای

توضیحات

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری رهبری اصیل

توضیحات

مبانی نظری علاقه به کار

توضیحات

مبانی نظری عملکرد مالی (1)

توضیحات

مبانی نظری ماندگاری نیروی انسانی

توضیحات

مبانی نظری رضایت مشتری (2)

توضیحات

مبانی نظری تئوری محدودیت ها

توضیحات

مبانی نظری سکوت سازمانی

توضیحات

مبانی نظری سبک مدیریت (رهبری)

توضیحات