فایل های مربوط به گروه ( مدیریت )

مبانی نظری راهبردهای مقابله ای

توضیحات

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری رهبری اصیل

توضیحات

مبانی نظری علاقه به کار

توضیحات

مبانی نظری عملکرد مالی (1)

توضیحات

مبانی نظری ماندگاری نیروی انسانی

توضیحات

مبانی نظری رضایت مشتری (2)

توضیحات

مبانی نظری تئوری محدودیت ها

توضیحات

مبانی نظری سکوت سازمانی

توضیحات

مبانی نظری سبک مدیریت (رهبری)

توضیحات

مبانی نظری سبک تفکر

توضیحات

مبانی نظری اتلاف وقت

توضیحات

مبانی نظری کارآفرینی سازمانی

توضیحات

مبانی نظری موفقیت کسب و کار

توضیحات

مبانی نظری اعتماد به تکنولوژی جدید

توضیحات

مبانی نظری مدیریت کلاس

توضیحات

مبانی نظری اطمینان سازمانی

توضیحات

مبانی نظری توانمندسازی (2)

توضیحات