فایل های مربوط به گروه ( مدیریت )

مبانی نظری سازمان يادگيرنده

توضیحات

مبانی نظری انطباق پذیری سازمانی

توضیحات

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری کنترل شغلی

توضیحات

مبانی نظری هویت سازمانی

توضیحات

مبانی نظری رفتار اطلاع ‌يابی

توضیحات

مبانی نظری قدرت

توضیحات

مبانی نظری تحول اداری

توضیحات

مبانی نظری روحیه کارآفرینی

توضیحات

مبانی نظری تفکر استراتژیک

توضیحات

مبانی نظری فرهنگ استراتژیک

توضیحات

مبانی نظری چابکی سازمانی

توضیحات

مبانی نظری مهارت های مطالعه

توضیحات

مبانی نظری شفافیت نقش

توضیحات

مبانی نظری موفقیت سازمانی (1)

توضیحات

مبانی نظری انظباط کاری

توضیحات

مبانی نظری دولت الکترونیک

توضیحات

مبانی نظری سيستم های اطلاعاتی مالی

توضیحات