فایل های مربوط به گروه ( مدیریت )

مبانی نظری زنجیره ارزش گردشگری

توضیحات

مبانی نظری گردشگری

توضیحات

مبانی نظری سواد مالی

توضیحات

مبانی نظری رفاه مالی

توضیحات

مبانی نظری رفتار سرمایه گذاری

توضیحات

مبانی نظری بازاریابی (1)

توضیحات

مبانی نظری جذب مشتری

توضیحات

مبانی نظری زنجیره تأمین

توضیحات

مبانی نظری ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب

توضیحات

مبانی نظری تعادل کار و زندگی

توضیحات

مبانی نظری سازمان يادگيرنده

توضیحات

مبانی نظری انطباق پذیری سازمانی

توضیحات

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری کنترل شغلی

توضیحات

مبانی نظری هویت سازمانی

توضیحات

مبانی نظری رفتار اطلاع ‌يابی

توضیحات

مبانی نظری قدرت

توضیحات

مبانی نظری تحول اداری

توضیحات