فایل های مربوط به گروه ( مدیریت )

مبانی نظری نگرش‌ های کاری

توضیحات

مبانی نظری تعهد شغلی (2)

توضیحات

مبانی نظری فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات

مبانی نظری فناوری اطلاعات (3)

توضیحات

مبانی نظری درگیری شغلی

توضیحات

مبانی نظری کنترل کلاس

توضیحات

مبانی نظری کارآفرینی (1)

توضیحات

مبانی نظری ساختار سازمانی (1)

توضیحات

مبانی نظری سلامت سازمانی

توضیحات

مبانی نظری کیفیت رهبری

توضیحات

مبانی نظری معنویت در محیط کار

توضیحات

مبانی نظری عملکرد شغلی

توضیحات

مبانی نظری برند (نام تجاری)

توضیحات

مبانی نظری کیفیت وب سایت بانکی

توضیحات

مبانی نظری تصمیم گیری چند معیاره (چند شاخصه)

توضیحات

مبانی نظری عدالت سازمانی

توضیحات

مبانی نظری شهرت سازمانی

توضیحات

مبانی نظری اعتماد سازمانی

توضیحات