فایل های مربوط به گروه ( مدیریت )

مبانی نظری نوآوری سازمانی

توضیحات

مبانی نظری پست سازمانی

توضیحات

مبانی نظری فرسودگی شغلی

توضیحات

مبانی نظری تعارض کار- خانواده

توضیحات

مبانی نظری رضایت شغلی

توضیحات

مبانی نظری فضای اخلاقی

توضیحات

مبانی نظری کیفیت زندگی کاری

توضیحات

مبانی نظری سبک های مدیریت (رهبری)

توضیحات

مبانی نظری توانمندسازی کارکنان

توضیحات

مبانی نظری رفتارهای اخلاقی

توضیحات

مبانی نظری نگرش‌ های کاری

توضیحات

مبانی نظری تعهد شغلی (2)

توضیحات

مبانی نظری فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات

مبانی نظری فناوری اطلاعات (3)

توضیحات

مبانی نظری درگیری شغلی

توضیحات

مبانی نظری کنترل کلاس

توضیحات

مبانی نظری کارآفرینی (1)

توضیحات

مبانی نظری ساختار سازمانی (1)

توضیحات