فایل های مربوط به گروه ( مدیریت )

مبانی نظری اتوماسیون اداری

توضیحات

مبانی نظری رفتارهای انحرافی کارکنان

توضیحات

مبانی نظری مدیریت دانش

توضیحات

مبانی نظری رجحان شغلی

توضیحات

مبانی نظری بلوغ سازمانی

توضیحات

مبانی نظری سبک های تصمیم گیری

توضیحات

مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده

توضیحات

مبانی نظری استرس شغلی (1)

توضیحات

مبانی نظری هوش رقابتی

توضیحات

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

توضیحات

مبانی نظری هوش تجاری

توضیحات

مبانی نظری پاسخگویی (2)

توضیحات

مبانی نظری جو سازمانی

توضیحات

مبانی نظری مهارت های ارتباطی

توضیحات

مبانی نظری ارزش های اسلامی در سازمان

توضیحات

مبانی نظری بروکراسی

توضیحات

مبانی نظری رضایت ارباب رجوع

توضیحات

مبانی نظری شایستگی حرفه ای

توضیحات