فایل های مربوط به گروه ( مدیریت )

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

توضیحات

مبانی نظری کژکارکردهای تبلیغات تجاری

توضیحات

مبانی نظری رضایت شغلی و نشاط سازمانی

توضیحات

مبانی نظری موفقیت سازمانی (2)

توضیحات

مبانی نظری هوش استراتژیک

توضیحات

مبانی نظری وفاداری مشتری (2)

توضیحات

مبانی نظری شبکه های اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری ارزش گذاری سهام

توضیحات

مبانی نظری رضایت مشتری (3)

توضیحات

مبانی نظری رهبری معنوی

توضیحات

مبانی نظری رسانه های جمعی

توضیحات

مبانی نظری عملکرد مالی (2)

توضیحات

مبانی نظری موقعیت رقابتی

توضیحات

مبانی نظری مربی گری

توضیحات

مبانی نظری جذب منابع بانکی

توضیحات

مبانی نظری استراتژی

توضیحات

مبانی نظری مدیریت دانش

توضیحات

مبانی نظری اثربخشی سازمانی

توضیحات