فایل های مربوط به گروه ( مدیریت )

مبانی نظری رضایت مشتری (3)

توضیحات

مبانی نظری رهبری معنوی

توضیحات

مبانی نظری رسانه های جمعی

توضیحات

مبانی نظری عملکرد مالی (2)

توضیحات

مبانی نظری موقعیت رقابتی

توضیحات

مبانی نظری مربی گری

توضیحات

مبانی نظری جذب منابع بانکی

توضیحات

مبانی نظری استراتژی

توضیحات

مبانی نظری مدیریت دانش

توضیحات

مبانی نظری اثربخشی سازمانی

توضیحات

مبانی نظری مهارت های زندگی

توضیحات

مبانی نظری عملکرد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری انگیزش شغلی (انگیزه شغلی)

توضیحات

مبانی نظری نگهداری منابع انسانی

توضیحات

مبانی نظری پاسخگویی (1)

توضیحات

مبانی نظری راهبردهای مدیریتی

توضیحات

مبانی نظری خلاقیت

توضیحات

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

توضیحات