فایل های مربوط به گروه ( مدیریت )

مبانی نظری کارآفرینی (3)

توضیحات

مبانی نظری جذب منابع مالی

توضیحات

مبانی نظری فروش حضوری

توضیحات

مبانی نظری بازاریابی درونی

توضیحات

مبانی نظری مدیریت عملکرد

توضیحات

مبانی نظری فرآیند تصمیم خرید

توضیحات

مبانی نظری ارزش های پرسنلی

توضیحات

مبانی نظری نشاط سازمانی

توضیحات

مبانی نظری خصوصی سازی

توضیحات

مبانی نظری تحلیل SWOT

توضیحات

مبانی نظری عوامل رفتاری

توضیحات

مبانی نظری سیاست های کلی نظام اداری

توضیحات

مبانی نظری نگهداشت مشتری

توضیحات

مبانی نظری بازاریابی در شبکه های اجتماعی مجازی

توضیحات

مبانی نظری شفافیت وضعیت مالی

توضیحات

مبانی نظری شرکت های کوچک و متوسط

توضیحات

مبانی نظری بازاریابی (2)

توضیحات

مبانی نظری توسعه بازار

توضیحات