فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر حاشیه نشینی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جدید (30)

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی (27)

توضیحات

پرسشنامه کژکارکردهای تبلیغات تجاری در شبکه های اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه رفتار خرید مصرف کننده

توضیحات

پرسشنامه طراحی یادمان (آرامگاه)

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی

توضیحات

پرسشنامه رفتار اخلاقی

توضیحات

پرسشنامه رضایت مشتری (20)

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی پایداری روش های ساخت و ساز مدولار در مقابل روش های معمولی کمالی و هیواج

توضیحات

پرسشنامه مزیت رقابتی

توضیحات

پرسشنامه تمایل به فرزند آوری

توضیحات

پرسشنامه سبک اسنادی پترسون و سلیگمن

توضیحات

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی فريدمن

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات

پرسشنامه ترس از سرطان

توضیحات