فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه ماندگاری درمان

توضیحات

پرسشنامه سبک تصمیم گیری اسکات و بروس

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران

توضیحات

پرسشنامه آیین رفتار حرفه ای

توضیحات

پرسشنامه عملکرد جنسی روزن

توضیحات

پرسشنامه میزان آگاهی و استفاده از کود کمپوست

توضیحات

پرسشنامه کیفیت گرایی

توضیحات

پرسشنامه آگاهی از روش های اسلامی در کسب و کار

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر حاشیه نشینی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جدید

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

توضیحات

پرسشنامه کژکارکردهای تبلیغات تجاری در شبکه های اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه رفتار خرید مصرف کننده

توضیحات

پرسشنامه طراحی یادمان (آرامگاه)

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی بکر

توضیحات

پرسشنامه رفتار اخلاقی

توضیحات