فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه رضایت مندی ساکنین محله

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت محیط شهری

توضیحات

پرسشنامه مسائل کیفیت محیط شهری

توضیحات

پرسشنامه تأثیر تکلیف شب بر عملکرد تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری

توضیحات

پرسشنامه رضایت مادران در مورد مراقبت های پرستاری

توضیحات

پرسشنامه تأثیر نوع فرآوری و فروش بر کاهش ریسک فروش

توضیحات

پرسشنامه ارزشيابي تحقق اهداف درس تفکر و پژوهش

توضیحات

پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

توضیحات

پرسشنامه موفقیت سیستم های اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جديد (16)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جديد (10)

توضیحات

پرسشنامه باورهای دینی معبد گلزاری

توضیحات

پرسشنامه اثر بخشی پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی در تبلیغات تلویزیونی

توضیحات