فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری

توضیحات

پرسشنامه رضایت مادران در مورد مراقبت های پرستاری

توضیحات

پرسشنامه تأثیر نوع فرآوری و فروش بر کاهش ریسک فروش

توضیحات

پرسشنامه ارزشيابی تحقق اهداف درس تفکر و پژوهش

توضیحات

پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی

توضیحات

پرسشنامه موفقیت سیستم های اطلاعاتی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جديد (16)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جديد (10)

توضیحات

پرسشنامه باورهای دینی (معبد) (65)

توضیحات

پرسشنامه اثربخشی پیام های کاراکتری (انیمیشن) و شخصیت های واقعی

توضیحات

پرسشنامه علاقه به یادگیری ریاضی

توضیحات

پرسشنامه نگرش به یادگیری ریاضی

توضیحات

پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات

پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی

توضیحات

پرسشنامه اثربخشی معلم چو

توضیحات

پرسشنامه جرایم مالیاتی

توضیحات

پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا

توضیحات

پرسشنامه دلبستگی به خدا روات و کرک پاتریک

توضیحات