فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی در دانشجویان

توضیحات

پرسشنامه تنیدگی اخلاقی

توضیحات

پرسشنامه روابط اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی (40)

توضیحات

پرسشنامه اثربخشی سیستم های اطلاعاتی

توضیحات

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

توضیحات

پرسشنامه نگرش های جنسیتی

توضیحات

پرسشنامه تعیین مدت زمان انتظار مراجعين در بخش اورژانس

توضیحات

مقياس خودكارآمدی رياضی (MSES)

توضیحات

پرسشنامه تأثیر عناصر ساختاری بازاریابی با اهداف خیریه بر قصد خرید مصرف کنندگان

توضیحات

پرسشنامه رهبری دانشگاهی

توضیحات

پرسشنامه آزادی نقد

توضیحات

پرسشنامه توصیف بدنی

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه رضایت مندی ساکنین محله

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت محیط شهری (39)

توضیحات

پرسشنامه مسائل کیفیت محیط شهری

توضیحات

پرسشنامه تأثیر تکلیف شب بر عملکرد تحصیلی

توضیحات