فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه شادکامی

توضیحات

پرسشنامه اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی

توضیحات

پرسشنامه اضطراب ریاضی(TAI)

توضیحات

پرسشنامه تعارض کار و خانواده

توضیحات

پرسشنامه رضایت از آموزش الکترونیکی

توضیحات

پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دردانشجویان

توضیحات

پرسشنامه تنیدگی اخلاقی

توضیحات

پرسشنامه روابط اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

توضیحات

پرسشنامه اثربخشی سیستم های اطلاعاتی

توضیحات

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنس

توضیحات

پرسشنامه نگرش های جنسیتی

توضیحات

پرسشنامه تعیین مدت زمان انتظار مراجعين

توضیحات

مقياس خودكارآمدي رياضي (MSES)

توضیحات

پرسشنامه تأثیر عناصر ساختاری بازاریابی براهداف خیر

توضیحات

پرسشنامه رهبری دانشگاهی

توضیحات

پرسشنامه آزادی نقد

توضیحات

پرسشنامه توصیف بدنی

توضیحات