فایل های مربوط به گروه ( سایر )

پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دردانشجویان

توضیحات

پرسشنامه تنیدگی اخلاقی

توضیحات

پرسشنامه روابط اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی (40)

توضیحات

پرسشنامه اثربخشی سیستم های اطلاعاتی

توضیحات

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنس

توضیحات

پرسشنامه نگرش های جنسیتی

توضیحات

پرسشنامه تعیین مدت زمان انتظار مراجعين

توضیحات

مقياس خودكارآمدي رياضي (MSES)

توضیحات

پرسشنامه تأثیر عناصر ساختاری بازاریابی با اهداف خیریه بر قصد خرید مصرف کنندگان

توضیحات

پرسشنامه رهبری دانشگاهی

توضیحات

پرسشنامه آزادی نقد

توضیحات

پرسشنامه توصیف بدنی

توضیحات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه رضایت مندی ساکنین محله

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار فناوری اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت محیط شهری

توضیحات