فایل های مربوط به گروه ( مبانی نظری )

مبانی نظری تصور از بدن

توضیحات

مبانی نظری استرس

توضیحات

مبانی نظری اضطراب

توضیحات

مبانی نظری مهارت مذاکره

توضیحات

مبانی نظری اعتماد آفرینی

توضیحات

مبانی نظری برنامه ریزی منابع انسانی

توضیحات

مبانی نظری بالندگی سازمانی

توضیحات

مبانی نظری دین داری در کار

توضیحات

مبانی نظری اثربخشی عملکرد

توضیحات

مبانی نظری استعاره سازمانی

توضیحات

مبانی نظری تحول سازمانی

توضیحات

مبانی نظری توانمند سازی

توضیحات

مبانی نظری مهارت های مدیریتی

توضیحات

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

توضیحات

مبانی نظری عملکرد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری استرس

توضیحات

مبانی نظری مالکیت روانشناختی

توضیحات

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

توضیحات