فایل های مربوط به گروه ( مبانی نظری )

مبانی نظری مهارت های ارتباطی مدیران و اثربخشی مهدکودک ها

توضیحات

مبانی نظری شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با میزان استفاده شهروندان از خدمات بانکداری الکترونیک

توضیحات

مبانی نظری جو سازمانی و استرس شغلی

توضیحات

مبانی نظری تنیدگی اخلاقی و خودکارآمدی

توضیحات

مبانی نظری مقایسه تطبیقی سيستم حسابداری و بودجه بندی سنتی با GASB.34

توضیحات

مبانی نظری نقش شیش سیگما در کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت کاشی و سرامیک

توضیحات

مبانی نظری رابطه بین فناوری اطلاعات با ساختار سازمانی و کارآفرینی

توضیحات

مبانی نظری مشکلات رفتاری برون سازی شده و نگرش نسبت به مواد

توضیحات

مبانی نظری آگاهی از ارزش های اسلامی کسب و کار و موفقیت کارآفرینان

توضیحات

مبانی نظری مقایسه سلامت روان گردشگران و بومیان

توضیحات

مبانی نظری اعتماد به تکنولوژی جدید و سواد اطلاعاتی

توضیحات

مبانی نظری نگرش مددجویان نسبت به خدمات اجتماعی–فرهنگی کمیته امداد

توضیحات

مبانی نظری بررسی علل جامعه شناختی جرم

توضیحات

مبانی نظری مطالعه کژکارکردهای تبلیغات تجاری در شبکه های اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری توانایی تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی و تعارضات زناشویی در زنان بارور و نابارور

توضیحات

مبانی نظری رضایت شغلی و نشاط سازمانی

توضیحات

مبانی نظری بازاریابی رابطه مند و موفقیت سازمانی

توضیحات

مبانی نظری حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، امیدواری و کیفیت زندگی در سالمندان

توضیحات