فایل های مربوط به گروه ( مبانی نظری )

مبانی نظری ارزش سهام

توضیحات

مبانی نظری مثبت اندیشی

توضیحات

مبانی نظری تعادل عاطفی

توضیحات

مبانی نظری رفتارهای چندگانه سازمانی

توضیحات

مبانی نظری فرار مالیاتی

توضیحات

مبانی نظری اقتصاد مقاومتی

توضیحات

مبانی نظری عملکرد شغلی

توضیحات

مبانی نظری استراتژی منابع انسانی

توضیحات

مبانی نظری مدارس هوشمند

توضیحات

مبانی نظری وفاداری مشتری (3)

توضیحات

مبانی نظری سبک زندگی

توضیحات

مبانی نظری خاطره پردازی

توضیحات

مبانی نظری انعطاف پذیری

توضیحات