فایل های مربوط به گروه ( مبانی نظری )

مبانی نظری رابطه خودکارآمدی معلمان با پیشرفت تحصیلی و مهارت های هیجانی دانش آموزان

توضیحات

مبانی نظری شیوه های فرزندپروری و مهارت اجتماعی فرزندان

توضیحات

مبانی نظری رابطه بین برنامه ریزی منابع انسانی با بالندگی سازمانی و مزیت رقابتی

توضیحات

مبانی نظری ارزش های پرسنلی و ساختار سازمانی

توضیحات

مبانی نظری اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با رویکرد اسلامی بر سلامت روان و سازگاری روانشناختی

توضیحات

مبانی نظری تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پرخاشگر

توضیحات

مبانی نظری تأثير خصوصي سازی خدمات پستی بر ميزان رضايت مندی مشتری در ادارات پست

توضیحات

مبانی نظری عملکرد جنسی در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون و مقایسه آنها با مردان تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین

توضیحات

مبانی نظری رابطه بین میزان اعتماد سازمانی و فن آوری اطلاعات

توضیحات

مبانی نظری میزان آگاهی کشاورزان از کود کمپوست و متغیرهای موثر بر مصرف آن

توضیحات

مبانی نظری مدیریت زمان و فرسودگی شغلی

توضیحات

مبانی نظری اثربخشی آموزش مهارت های معنویت بر افسردگی و سبک های ابراز هیجان

توضیحات

مبانی نظری میزان کاربرد فناوری اطلاعات و رضایت شغلی کارکنان

توضیحات

مبانی نظری رابطه تیپ های شخصیتی نه وجهی انیاگرام و میزان وفاداری مشتریان

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تغییر نام تجاری و جایگاه یابی مجدد بر ارزش ویژه برند

توضیحات

مبانی نظری تحلیل و اولویت بندی تأثیر مهارت های کارآفرینانه مدیران بر توسعه کارآفرینی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs)

توضیحات

مبانی نظری مقایسه منبع کنترل، اضطراب مرگ و سبک مقابله با استرس بین مردان سرطانی و عادی

توضیحات

مبانی نظری رابطه بین نگرش به سیستم های حسابداری نقدی و تعهدی با کارت امتیازی متوازن (BSC)

توضیحات