فایل های مربوط به گروه ( مبانی نظری )

مبانی نظری تصمیم گیری چندمعیاره

توضیحات

مبانی نظری تفکر انتقادی

توضیحات

مبانی نظری دلبستگی به خدا

توضیحات

پرسشنامه درگیری تحصیلی

توضیحات

تمرین کلاسی 1 و 2

توضیحات