فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه سبک مدیریت (رهبری) هرسی و بلانچارد

توضیحات

پرسشنامه رفتارهاي انحرافي کارکنان

توضیحات

پرسشنامه فضای کاری معنوی ميليمن و همکاران

توضیحات

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می ير

توضیحات

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی اسمیت و همکاران (JDI)

توضیحات

پرسشنامه اتوماسیون اداری

توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (15)

توضیحات

پرسشنامه پذیرش فناوری رایانه

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت مارک

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت (35)

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت (50)

توضیحات

پرسشنامه تعارض فردی

توضیحات

پرسشنامه هویت سازمانی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش (26)

توضیحات

پرسشنامه معنویت محیط کاری (14)

توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (24)

توضیحات

پرسشنامه رفتار اطلاع یابی (42)

توضیحات

پرسشنامه مدل تعالی سازمان (EFQM)

توضیحات