فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (15)

توضیحات

پرسشنامه پذیرش فناوری رایانه

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت مارک

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت (35)

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت (50)

توضیحات

پرسشنامه تعارض فردی

توضیحات

پرسشنامه هویت سازمانی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش (26)

توضیحات

پرسشنامه معنویت محیط کاری (14)

توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (24)

توضیحات

پرسشنامه رفتار اطلاع یابی (42)

توضیحات

پرسشنامه مدل تعالی سازمانی (EFQM) (60)

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی (99)

توضیحات

پرسشنامه نظام پذيرش و بررسی پيشنهادات (18)

توضیحات

پرسشنامه زمینه های استقرار مدیریت دانش (27)

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش (33)

توضیحات

پرسشنامه عملکرد سازمانی چادهری

توضیحات

پرسشنامه آمادگی کارآفرینی

توضیحات