فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه کنترل شغلی

توضیحات

پرسشنامه بلوغ کارکنان

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مدیریتی

توضیحات

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

توضیحات

پرسشنامه سبک مدیریت (رهبری)

توضیحات

پرسشنامه سبك هاي عمومي تصميم گيري اسكات و بروس

توضیحات

پرسشنامه رفتارهاي انحرافي کارکنان

توضیحات

پرسشنامه فضای کاری معنوی ميليمن و همکاران

توضیحات

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می ير

توضیحات

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی اسمیت و همکاران (JDI)

توضیحات

پرسشنامه اتوماسیون اداری

توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (15)

توضیحات

پرسشنامه پذیرش فناوری رایانه

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت مارک

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت (35)

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت (50)

توضیحات

پرسشنامه تعارض فردی

توضیحات

پرسشنامه هویت سازمانی

توضیحات