فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه یادگیری سازمانی

توضیحات

پرسشنامه سازمان یادگیرنده

توضیحات

پرسشنامه فرسودگی شغلی (25)

توضیحات

پرسشنامه ویژگی های دبیران ریاضی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت امنیت اطلاعات

توضیحات

پرسشنامه کنترل سازمانی

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت محیط شهری

توضیحات

پرسشنامه حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA )

توضیحات

پرسشنامه ارتباطات سازمانی

توضیحات

پرسشنامه بالندگی سازمانی

توضیحات

پرسشنامه بلوغ حرفه ای کارکنان

توضیحات

پرسشنامه اجرای جانشین پروری

توضیحات

پرسشنامه استراتژی های مدیریت دانش

توضیحات

پرسشنامه عملکرد شرکت های کوچک و بزرگ

توضیحات

پرسشنامه قابلیت های مسیر شغلی

توضیحات

پرسشنامه کنترل شغلی

توضیحات

پرسشنامه بلوغ کارکنان

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مدیریتی

توضیحات