فایل های مربوط به گروه ( پرسشنامه های مدیریت )

پرسشنامه کنترل سازمانی

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت محیط شهری

توضیحات

پرسشنامه حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA )

توضیحات

پرسشنامه ارتباطات سازمانی

توضیحات

پرسشنامه بالندگی سازمانی (21)

توضیحات

پرسشنامه بلوغ حرفه ای کارکنان

توضیحات

پرسشنامه اجرای جانشین پروری

توضیحات

پرسشنامه استراتژی های مدیریت دانش

توضیحات

پرسشنامه عملکرد شرکت های کوچک و بزرگ

توضیحات

پرسشنامه قابلیت های مسیر شغلی

توضیحات

پرسشنامه بلوغ کارکنان

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مدیریتی

توضیحات

پرسشنامه سبک مدیریت (رهبری) هرسی و بلانچارد

توضیحات

پرسشنامه رفتارهاي انحرافي کارکنان

توضیحات

پرسشنامه فضای کاری معنوی ميليمن و همکاران

توضیحات

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می ير

توضیحات

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی اسمیت و همکاران (JDI)

توضیحات

پرسشنامه اتوماسیون اداری

توضیحات